Skip to main content
© Circle. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ| ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (5) ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης)

25 Ιανουαρίου 2021
  • «Πριν 5 λεπτά ανακοινώθηκε μια πολυσέλιδη απόφαση, τι ζητάει το υπουργείο για να χρηματοδοτήσει για την 5η επιστρεπτέα. Είναι τεράστιο το νούμερο αιτήσεων και το διαθέσιμο ποσό είναι το ενάμιση δις. Τα χρήματα τελειώνουν όμως έγιναν κάποιες αλλαγές. Ρητή διάταξη είναι, ότι πρέπει να έχει μείωση 20% από τον το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2020»
Εργαλεία χρηματοδότησης, επιστρεπτέα προκαταβολή 5 και επιδότηση παγίων δαπανών.
 
Α.
Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι κάτωθι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19:
Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:
αα) επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2020,
ββ) επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο αυτή.
γγ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,
 δδ) επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων,
 εε) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 31η Οκτωβρίου 2020.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020:
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.
β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν
αα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,
ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
         γγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.
Επιπροσθέτως, προσυμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.
Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους, με εξαίρεση τα στοιχεία των μηνών Νοεμβρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2020 που δύναται να τροποποιούνται από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 7.
Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.
Στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής 5 θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και νέες επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών έως και το γ' τρίμηνο του 2020 και ως βάση υπολογισμού της μείωσης του κύκλου εργασιών θα ληφθεί η πτώση τουλάχιστον κατά 20% του τζίρου του τετραμήνου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 και οι ενισχύσεις θα καταβληθούν μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2021».
Β. ΕΠΙΣΕΙΣ με διάταξη νόμου που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, διαμορφώνεται ένα προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών.
Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, θα δύναται να χορηγείται ενίσχυση, με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών», στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων.
Θα αφορά επιχειρήσεις κλάδων που επλήγησαν, που εμφάνισαν μείωση τζίρου κατά την περίοδο της πανδημίας, αλλά και είχαν και ζημιά την προηγούμενη χρονιά, καθώς δεν κατάφεραν να καλυφθούν οι πάγιες δαπάνες που έχουν.
 
  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ IONIAN RADIO.GR|
ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ  (Πρόεδρος ΕΛΦΕΕΖ)
«Πριν 5 λεπτά ανακοινώθηκε μια πολυσέλιδη απόφαση, τι ζητάει το υπουργείο για να χρηματοδοτήσει για την 5η επιστρεπτέα. Είναι τεράστιο το νούμερο αιτήσεων και το διαθέσιμο ποσό είναι το ενάμιση δις. Τα χρήματα τελειώνουν όμως έγιναν κάποιες αλλαγές. Ρητή διάταξη είναι, ότι πρέπει να έχει μείωση 20% από τον το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2020.
Υπάρχει βούληση τεράστια από την κυβέρνηση να μαζέψουν την πληροφορία και να την διαχειριστούν. Όπου υπήρχε πίεση αμέσως έβγαινε κάποιος  υπεύθυνος να το ξαναδούμε. Έχει στελέχη της αγοράς, η κυβέρνηση, που  αναλαμβάνονται, βλέπουν και προσπαθούν να αξιοποιήσουν
Όπου δεν υπάρχει οργάνωση και τεχνική , επιστημονική, επαγγελματική γνώση, αλλά και στελέχη που να μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο , δεν υπάρχει διαφορά.
Όλες οι καινούργιες επιχειρήσεις  που δημιουργήθηκαν τρίμηνο θα λάβουν τα 1000 ευρώ
Δόθηκε μάχη για το τι θα γίνει με τα καταστήματα του επισιτισμού. Οι απόψεις διίστανται, κατατέθηκαν από εμάς 2 προτάσεις.
Πρέπει να δοθεί λύση στην επανεκκίνηση του λιανικού εμπορίου, και μετά μία μία κατηγορία που ανοίγει να βοηθηθεί.
Είναι μεγάλα θέματα που πρέπει να δούμε όπως τα δάνεια, τα χρέη, το μη επιστρεπτέο ποσό»

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ | IONIANRADIO.gr (ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ) : 
https://www.ionianradio.gr/index.php/ekpompes/recentΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ